Vedtægter for foreningen Sølund Musik Festival

§1 Navn:
Hjemsted:
Stiftelsesdato:
Sølund Musik Festival.
Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg.
Foreningen er stiftet den 20. februar 1986.
 
 

 
§2 Formål: At give udviklingshæmmede mennesker i Danmark, samt deres ledsagere, mulighed for kulturelt - og socialt samvær, samt at yde økonomisk støtte til aktiviteter i foreninger, stiftelser, institutioner m.v. hvis midler anvendes i almen velgørende - eller på anden måde almennyttigt øjemed, til fordel for en større kreds af mennesker.
 
 

 
§2.01 Gennem At udvikle, planlægge og gennemføre kulturelle arrangementer ss. festivaler og koncerter, herunder Sølund Musik Festival.
 
 

 
§3 Kontingent: Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for 1 år af gangen. Kontingentet for 2016/2017 er 75 kroner.
 
 

 
§4 Medlemmer: Som medlem kan optages alle der har betalt kontingent og som i de seneste 12 mdr. har arbejdet mindst 12 timer ved aktiviteter der er godkendt af foreningen. I medhjælperhåndbogen og via hjemmesiden kan man altid orientere sig om hvor - og hvordan man tilmelder sig som medlem. Seneste tilmelding er 1. fredag i oktober. Medlemskab registreres for det år man betaler kontingent. Kun medlemmer har tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen.
 
 

 
§5 Bestyrelsen: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et nærmere fastsat antal bestyrelsesmedlemmer, dog max. 9 personer i alt. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. Man vælges til bestyrelsen for en 2 årig periode. Man vælges til suppleant for en 1 års periode. Der vælges max. 3 suppleanter. Bestyrelsen er på valg årligt efter følgende turnus: I lige år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg(heraf er en formanden). I ulige år er de bestyrelses medlemmer, der ikke var på valg ved foregående general forsamling på valg(heraf er en kasseren). Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen, samt nedsætter evt. udvalg med evt. tilhørende gruppeformænd. Bestyrelsen vil søge at konstituere sig således at formand, næstformand og kasserer ikke har samme bopælsadresse eller er i familie. Bestyrelsen kan ved simpelt flertal ekskludere et medlem af foreningen. Det er foreningens hensigt, at der altid sidder medlemmer i bestyrelsen, der arbejder på institutionen Sølund, Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg.
 
 

 
§6 Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. General-forsamlingen skal indvarsles af bestyrelsen med senest 30 dages varsel, med bekendtgørelse af tid, sted og dagsorden i Uge Bladet Skanderborg, internt opslag på Sølund og på hjemmesiden. Evt. forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. (Der kræves ikke skriftlig afstemning, dog stemmes skriftligt såfremt en af de fremmødte medlemmer kræver det). Der kan ikke træffes afgørelser under eventuelt.

Der afholdes generalforsamling inden udgangen af kalenderåret med følgende dagsorden:
1. valg af dirigent,
2. valg af referent,
3. Indkomne forslag,
4. formandens beretning og formandsberetningen til efterretning,
5. fremlæggelse af regnskab,
6. godkendelse af regnskab,
7. fastsættelse af kontingent,
8. valg af stemmetællere,
9. Valg til bestyrelsen,
10. valg af suppleanter,
11. valg af 1 - 2 kritiske revisorer,
12. eventuelt - (hvor der ikke kan besluttes)
 
 

 
§7 Ekstraordinær
generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelses medlemmer forlanger dette eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres efter samme regler som general forsamlingen, dog skal forslag til dagsorden fremstå i den offentlige bekendtgørelse. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter anmodningen er modtaget.
 
 

 
§8 Tegning & Hæftelse.
 
 
 

 
§8.01 Tegning Foreningen tegnes af formand eller næstformand samt et flertal af bestyrelsen, eller af hele bestyrelsen
 
 

 
§8.02 Hæftelse For foreningens formue hæfter alene foreningens formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.
 
 

 
§9 Regnskab & revision
 
 
 

 
§9.01 Regnskab Regnskabsperioden er fra den 1. oktober til den 30. september. Bestemmelserne i årsregnskabsloven finder anvendelse med de fravigelser og tilretninger der er en følge af foreningens status som forening. Årsregnskabet fremsendes til foreningens revisor, kritisk revisor samt bestyrelsen, som alle påtegner regnskabet inden generalforsamlingen.
 
 

 
§9.02 Revision Regnskabet revideres af foreningens revisor og regnskabet forelægges generalforsamlingen, jvf. §6 pkt. 5 og pkt. 6.
 
 

 
§10 Overskud
Anvendelse
Et evt. overskud skal bruges til det i § 2 anførte formål. Overskuddet administreres af den siddende bestyrelse.
 
 

 
§11 Foreningens Beslutningen om at ophæve foreningen kræver mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer ophør på såvel generalforsamlingen som på den ekstraordinære general forsamling senest 6 uger efter, skriftligt stemme for foreningens ophør. Ophører foreningen er den afgående bestyrelse forpligtiget til inden 60 dage at offentliggøre i landsdækkende presse, at formuen står til afvikling ud fra det i § 2 anførte formål.

Ansøgningen stiles til Sølund Musik Festival, Dyrehaven 10 8660 Skanderborg. Ansøgningen skal være bestyrelsen i  hænde senest 30 dage efter indrykningsdatoen.
I forbindelse med afviklingen af formuen, bør den afgående bestyrelse prioritere fællesinteresser for Sølunds beboere .
 
 

 
 
 
Ovenstående love er revideret på ekstraordinær generalforsamlingen den 21. 11. 2016

 

Støt os - køb billet, bliv medhjælper eller bliv sponsor

 
 
 
 


 
  BEDSTEVENNER: